П Р О Е К Т И
 

Текущи проекти:

Достъпът до изкуството - право, а не привилегия.

Главната цел на проекта е създаването на предпоставки за подобряване достъпа на младежи със зрителни увреждания до произведения на изкуството и културни паметници;
подпомогането цялостната интеграция на хора с увреждания в обществото и разработването на дейности, насърчаващи достъпа до формално и неформално образование и самообучение;
подобряване уменията и способностите на тези лица, особено на младите хора в първоначалното специално професионално обучение на всички нива. Специфичните задачи на проекта са развитието на адекватна представа у младите хора със зрителни нарушения относно произведенията на изкуството; организирането на обучителни курсове, адресирани към лица със зрителни нарушения с цел предоставянето им на възможност да подобрят професионалните си умения, за да станат гидове в областта на изкуството;
Осигуряването на нов поглед от страна на посетителите на изложби и музеи на съвременното и класическото изкуство, любители на изкуството и жители на включените територии към съвременното и класическото изкуство от “гледна точка” на хората със зрителни увреждания.

Целеви групи:

Продукти

Партньори

        Начална дата: 01/11/2005
        Крайна дата: 30/10/2007


Проекти подкрепени и финансирани от ФОНДАЦИЯ “РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СЛЕПИ”:

    По години: 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003

 1994 година:

нагоре | начало

 1995 година:

нагоре | начало

 1996 година:

нагоре | начало

 1997 година:

нагоре | начало

 1998 година:

нагоре | начало

 1999 година:

нагоре | начало

 2000 година:

нагоре | начало

 2001 година:

нагоре | начало

 2002 година:

нагоре | начало

 2003 година:

нагоре | начало


Реализирани проекти:

 

 
"Институционално укрепване."
 
    Година: 1994
    Финансираща организация: Фондация “Отворено общество” – София
    Размер на финансирането: $ 3000
нагоре | начало
"Институционално укрепване."
 
    Година: 1994
    Финансираща организация: Клуб “Отворено общество” – Пловдив
    Размер на финансирането: 1000 лева
нагоре | начало
 
"Подпомагане на зрителнозатруднени лица от РО на ССБ Пловдив."
Бяха закупени и предоставени безвъзмездно на слепи и слабовиждащи лица пакети с хранителни продукти, обувки и бели бастуни.
 
    Година: 1995
    Финансираща организация: Клуб "Отворено общество" - Пловдив
    Размер на финансирането: $ 5000
нагоре | начало
"Разкриване на видеоцентър за проучване на международния опит и документиране на българските постижения в областта на рехабилитацията на слепите."
Създаде се банка от видео материали в областта на рехабилитацията на зрително затруднените. Подпомогна се подготовката на учителите по рехабилитация.
 
    Година: 1996
    Финансираща организация: Фондация “Отворено общество” – София
    Размер на финансирането: $ 3000
нагоре | начало
"Създаване на предпоставки за пълноценна интеграция на слепите в обществото."
Учредиха се шест регионални клуба на фондацията с цел по–ефективно подпомагане на рехабилитационните потребности в отделните региони
 
    Година: 1996 - 1997
    Финансираща организация: ФРГО
    Размер на финансирането: 5 846 евро
нагоре | начало
"Създаване условия на самостоятелен и безопасен достъп до три институции за слепи и слабовиждащи."
Адаптира се битова и околната среда на три институции за зрително затруднени лrца с голям клиентопоток към нуждите на техните клиенти посредством премахване на архитектурни бариери и осигуряване на облекчен безпрепятствен достъп до тях.
 
    Година: 1998 - 1999
    Финансираща организация: Фонд рехабилитация и социална интеграция към МС
    Размер на финансирането: 9353 лева.
нагоре | начало
"Разкриване на моделен дневен център за рехабилитация на къснослепи лица."
Създаде се и пълноцено започна да функционира Дневен център за рехабилитация на къснослепи лица в гр. Ямбол. Центърът е моделен за досега съществуващите в страната и разкриващите се в бъдеще такива, по отношение на учебна и управленска документация и материално и кадрово осигуряване.
 
    Година: 1999
    Финансираща организация: Програма ФАР “ЛИЕН”
    Размер на финансирането: 10 000 евро
нагоре | начало
"Разкриване на ресурсен център за подпомагане рехабилитацията на късноослепелите в градовете Пловдив, София, Сливен, Варна, Стара Загора и Габрово."
Създаде се и пълноценно функционира Ресурсен център за подпомагане рехабилитацията на късноослепелите. Разработиха се и се издадоха 10 учебника, учебни помагала и брошури в областта на рехабилитацията на слепите и слабовиждащите лица. Проектът способства за създаване на предпоставки за преодоляване на социалната дистанция към зрително затруднените лица и подпомагане на пълноценната им интеграция в обществото.
 
    Година: 2000
    Финансираща организация: Фондация “Отворено общество” - София
    Размер на финансирането: $ 18356
нагоре | начало
"Ресурсно осигуряване рехабилитацията на късноослепелите в страната."
Бяха разработени, отпечатани и внедрени в обучението 4 учебни помагала за компютърно обучение на слепи и слабовиждащи лица и учебник по брайлово обучение за късноослепели лица
 
    Година: 2001
    Финансираща организация: Канадски фонд за местни инициативи
    Размер на финансирането: $ 5295
нагоре | начало
"Социална реинтеграция на късноослепели лица с допълнителни увреждания."
Посредством обучение, психотерапия и консултиране се ускори и облекчи процеса на адаптация към зрителния дефект на 75 зрителните инвалиди и на техните близки. Зрителнозатруднените лица усвоиха конкретни практически умения за справяне със дейностите от всекидневния живот; близките им получиха конкретни умения и консултации за непосредственото общуване със зрителнозатруднени лица.   
 
    Година: 2001 - 2002
    Финансираща организация: ФАР АКСЕС
    Размер на финансирането: 44445 евро

нагоре | начало

"Да подпомогнем младите хора със зрително увреждане в избора на професия - Обучение за родители и роднини."
Проектът е насочен към необходимостта от лична и професионална изява на младежи, загубили зрението си през последните 2 години. Загубата на зрение при младия човек е проблем на цялото семейство и води до психологически проблеми. За да постигне лична и професионална реализация, младежът със зрителни затруднения трябва да премине рехабилитация, адаптация, интеграция и придобиването на определени социални умения. Семейството на зрително увредения представлява един от най-важните фактори за успешна рехабилитация. Развитието на вяра в собствените си сили за усъвършенстване, мотивацията за придобиване на професия зависят от семейната среда. Ето защо този проект предвижда обучение на родители и роднини , от които се очаква да оказват активна подкрепа на техните близки със зрителни увреждания в личната им и професионална реализация. Преодоляването на зрителните проблеми на младия човек и мотивирането му да придобие определена професия изискват: нови подходи в систематиката и методиката, информация за нови и потенциални работни места, възможности за адаптиране на работното място, създаване на възможности за започването на собствен семеен бизнес. Стъпките по проекта са следните:
Целеви групи:
     Родители и близки на слепи и слабо виждащи младежи.

Продукти:

Ръководство “ Традиционни и нови професии за слепи и слабо виждащи лица”, което ще опише институциите, в които могат да се придобият тези професии; каталог за работодатели за наемане на слепи и слабо виждащи лица; видео филм за професионална реализация, специализирани теми например преодоляване на психологическите бариери, комуникационни методики, изработване на популяризиращи кампанни и т.н. и методология за обучение на целевата група съветници.

Партньори:

    Година: 2003 - 2005
    Размер на финансирането: 326 508 евро

нагоре | начало

"Тапицерството – подходяща професия за лица със зрителни затруднения"
Един от най-важните проблеми за зрително затруднените лица е намирането на подходяща работа. От 2001 г. насам Зонехеердт подпомага проекти за професионалното обучение на зрително затруднени лица в държави от Източна Европа. В Естония, България, Литва, Румъния и Финландия бяха открити центрове за обучение на зрително затруднени лица в тапицерство. Бяха обучени учители от всяка една страна. Бяха проведени интервюта и се извърши подбор на лица със зрителни затруднения, които да бъдат обучавани в новосъздадените центрове. Продължителността на обучитителните курсове е не по-малко от една година. Главната цел на проекта е обучителните програми по тапицерство във всяка една страна да бъдат разгледани и уаеднаквени. Други важни задачи на проекта са:

Целеви групи:

Продукти:

Партньори:

 
Година: 01.07.2004 – 31.03.2005
Размер на финансирането: 49980 евро

нагоре | начало